Privacy beleid

Algemeen

In deze policy wensen wij u te informeren over de wijze waarop persoonsgegevens door VAN DEN BOSSCHE tegels verzamelt en verwerkt worden. Onze policy is volledig in lijn met de nieuwe Europese GDPR wetgeving rond de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Voor verdere vragen over ons privacy beleid kan u terecht bij de zaakvoerder van VAN DEN BOSSCHE MARTIN BV via info@tegel.be

 

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan, alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Voor onze bedrijfsactiviteiten verzamelen we persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere derden. In het bijzonder verzamelen we administratieve gegevens en contactgegevens. hiermee kunnen wij u contacteren of zaken met u doen. Deze persoonsgegevens kunnen contactgegevens zijn, zoals o.a. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

 

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld, onder andere: 
- Via het invullen van een webformulier op onze website
- Via het afsluiten van orders of contracten 
- Via communicatie per e-mail, brief, fax of telefoon 
Wij kunnen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u verkrijgen of via derde partijen. In dat laatste geval, vragen we deze derde partijen om te bevestigen dat de informatie rechtmatig werd verkregen en dat wij het recht hebben om de verkregen data van hen te gebruiken.

 

Verwerkingsdoeleinden

We gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens voor onder meer volgende doeleinden: 
- Beheer van onze commerciële handelsrelaties met klanten, leveranciers of derde partijen (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).
- Administratie personeel, tussenpersonen en sollicitanten/stagairs 
- Het informeren over onze activiteiten, evenementen, producten, diensten, speciale aanbiedingen of nieuwsbrieven gerelateerd aan onze firma. 
Indien wij gegevens dienen te gebruiken/verwerken voor andere doeleinden dan deze die hierboven vermeld staan, zullen wij u contacteren alvorens deze te gebruiken, zodat u in de mogelijkheid ben om het gebruik ervan te weigeren.

 

Juridische Grondslag voor de verwerking

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken:
- Op basis van uw toestemming met één of meer verwerkingsdoeleinden 
- Wanneer de wet ons daartoe verplicht 
- In de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die u met ons heeft gesloten of om noodzakelijke stappen te zetten om tot een overeenkomst te komen 
- Voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen, in de mate dat dit opweegt tegen uw rechten en belangen.

 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij wij daarvoor uw voorafgaande toestemming hebben ontvangen; wij hiertoe verplicht worden in het kader van een regelgeving of juridische procedure; of wanneer wij hiertoe verzocht worden door wetgevende of gerechtelijke instanties.
In het uitzonderlijke geval dat de VAN DEN BOSSCHE MARTIN BV persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar het mee samenwerkt, dan wordt hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming gevraagd ("opt-in"). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, door verzending van een e-mail aan info@tegel.be

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard en gebruikt: 
- Zolang dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, om geschillen te beslechten of onze overeenkomsten af te dwingen.
- Zolang dit noodzakelijk is om een correcte naverkoop te garanderen. Oa onderhoudsadvies zolang de tegels gebruikt worden.

 

Garantie inzake een rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens

Uw gegevens worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. 
VAN DEN BOSSCHE MARTIN BV heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

Uw rechten met betrekking tot verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens

U heeft steeds het recht om: 
- Toegang, inzage en informatie te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. 
- Onjuiste, onvolledige, ongepaste of verouderde gegevens te doen verbeteren. 
- In bepaalde omstandigheden te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen. 
- De verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken. 
- verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of uw eerder gegeven toestemming voor een welbepaalde verwerking van persoonsgegevens intrekken. Dit recht van verzet geldt enkel als er hiervoor voldoende gerechtvaardigde en zwaarwichtige redenen zijn. Geen verzet is mogelijk tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen/wettelijke verplichtingen. 
- De aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. 
Om de bovenvermelde rechten uit te oefenen, of bij verdere vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds contact opnemen met ons: 
- Per e-mail aan: info@tegel.be 
- Per brief: VAN DEN BOSSCHE MARTIN BV 
tav verantwoordelijke gegevensverwerking 
Klein Mechelen 22 
B-2880 BORNEM
Om elke ongeoorloofde bekendmaking of verwerking van uw persoonsgegevens te vermijden, verzoeken wij u om bij uw aanvraag eveneens een bewijs van uw identiteit toe te voegen, bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en te vermelden dat het om een kopie gaat. U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Wij behoudens ons het recht voor om onze privacy policy op regelmatige basis aan te passen. Daarom adviseren wij u om deze policy periodiek opnieuw te bekijken.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

Dhr. Niki Van den Bossche, bestuurder van Van den Bossche Martin BV

Klein-Mechelen 22, B-2880 BORNEM

e-mail: info@tegel.be - telefoon: +32 3 889 23 69

 

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te B-1000 Brussel - commission@privacycommission.be)

 

Datum laatste wijziging: 25 mei 2018